مشاوره رایگان- 09913498412

طراحی سایت واپلیکیشن گروه نرم افزاری باران
با بیش از 15 سال سابقه طراحی حرفه ای سایت و بیش از 200 نمونه اپ موبایل

طراحی سایت و ساخت نرم افزارتان را به ما بسپارید

تقويت حافظه +تندخواني+دعاي ازدياد حافظه

تقويت حافظه +تندخواني+دعاي ازدياد حافظه
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ، وﻟﯽ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ؟ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاي ھﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ روي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﻢ ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿهﻮده ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ھﺮ ﻗﺪر ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ در نظر داشتن نکات موجود در اين برنامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

در کل مغز اکثر افراد به يک اندازه توانايي تجزيه و تحليل و به خاطر سپردن مطالب و ... را دارد اين ما هستيم که ميزان درک و فهم و به خاطر سپردن موارد ذکر شده را تعيين ميکنيم.

هر شخص از 100 درصد مغز خود فقظ 30درصد استفاده مي کند.اين خصلت انسان است براي تاييد اين مبحث نگاهي اجمالي به کمد لباس هايتان بيندازيد شما فقط از 30 درصد لباس هايتان به صورت عمده استفاده ميکنيد و يا برنامه هاي موجود در گوشي شما و يا فضاي خانه , کتاب هاي خود در کتاب خانه و... پس ميتوان پيشرفت کرد با تقويت حافظه و مغز خود .

محصولاتی مشابه