گروه نرم افزاري باران
تولید کننده نرم افزار های اندرویدو آی او اس
صفحه اصلی   |   تماس با ما
تقویت حافظه +تندخوانی+دعای ازدیاد حافظه
تقویت حافظه +تندخوانی+دعای ازدیاد حافظه

 

تقویت حافظه +تندخوانی+دعای ازدیاد حافظه
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ، وﻟﯽ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ؟ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﻢ ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿهﻮده ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ھﺮ ﻗﺪر ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ در نظر داشتن نکات موجود در این برنامه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

در کل مغز اکثر افراد به یک اندازه توانایی تجزیه و تحلیل و به خاطر سپردن مطالب و ... را دارد این ما هستیم که میزان درک و فهم و به خاطر سپردن موارد ذکر شده را تعیین میکنیم.

هر شخص از 100 درصد مغز خود فقظ 30درصد استفاده می کند.این خصلت انسان است برای تایید این مبحث نگاهی اجمالی به کمد لباس هایتان بیندازید شما فقط از 30 درصد لباس هایتان به صورت عمده استفاده میکنید و یا برنامه های موجود در گوشی شما و یا فضای خانه , کتاب های خود در کتاب خانه و... پس میتوان پیشرفت کرد با تقویت حافظه و مغز خود .